Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
 
25 sep 2023 Nieuws

Besluit heffingskortingen

In dit besluit zijn goedkeuringen opgenomen voor de toepassing van de heffingskortingen in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen.
6 mrt 2023 Kennis

Verzamelbesluit pensioen

Dit besluit wijzigt het besluit van 11 december 2018. Tevens zijn 2 nieuwe onderdelen toegevoegd.
3 mrt 2023 Kennis

Wijzigingsbesluit overdrachtsbelasting

In dit besluit zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen over de toepassing van de startersvrijstelling en het tarief van 2% die gelden bij de verkrijging van woningen indien aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan.
13 feb 2023 Nieuws

Wijzigingsbesluit Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting. Jaarwinst

Dit besluit is een samenvoeging van vier besluiten over winstbepaling voor de jaarwinst. Daarnaast zijn de teksten inhoudelijk en redactioneel aangepast.
27 jan 2023 Nieuws

Wijzigingsbesluit financiële markten 2022

Dit besluit maakt deel uit van de in beginsel jaarlijkse wijzigingscyclus van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten. In deze cyclus worden kleinere onderwerpen opgenomen die geen separaat besluit rechtvaardigen. Met dit verzamelbesluit worden wijzigingen aangebracht in het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit gereglementeerde markten Wft (Bgm), alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten.
5 dec 2022 Nieuws

Wijziging premiesplitsingsbesluit

De wijziging betreft een aanpassing van onderdeel 2.2.1 Premie-incasso door meerdere premieplichtigen.
24 nov 2022 Kennis

Schenk- en erfbelasting. Waardering

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 20 april 2015 en bevat het beleid voor de schenk- en erfbelasting over de waardering op grond van artikel 21 van de Successiewet 1956.
9 nov 2022 Nieuws

Goedkeuring uitzending en eigen woning

Dit besluit wijzigt een eerder besluit. De wijziging betreft onderdeel 6.2, waarbij de bestaande goedkeuring wordt vervangen door vooruitlopend op een mogelijke wetswijziging goed te keuren dat bepaalde personen niet langer als derden worden aangemerkt als zij aansluitend op of gedurende de uitzending in de woning van de belastingplichtige (gaan) wonen.
26 okt 2022 Nieuws

Wijzigingsbesluit fiscale beleggingsinstelling

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bevat twee bijzondere regelingen voor beleggingsinstellingen. Dit besluit bevat het beleid ten aanzien van de beleggingsinstelling die gebruik maakt van artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
10 okt 2022 Nieuws

Ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen

Minister Schouten stuurde 2 ontwerpbesluiten over pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer. Het gaat om een 'Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de regeling voor nettopensioen' en 'Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten voor een pensioenregeling voor zelfstandigen'.
Getoond 1 tot 10 van 214. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.