Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten

Reacties

9011 tot 9020 van 9020.
20 okt 2004 Nieuws

Onjuiste boeteberekeningen door geldverstrekkers?

De organisatie geenboeterente.nl doet momenteel onderzoek naar de wijze waarop financiele instellingen boeterente berekenen bij het oversluiten van de hypotheek. De Groningse advocaat Gert Glas, initiatiefnemer van de organisatie, zoekt 10.000 mensen die sinds 1999 hun hypotheek hebben overgesloten. Zijn voorlopige indruk is dat in een veel gevallen een onjuiste berekening wordt gemaakt, met als gevolg dat klanten teveel betalen aan hun (oude) geldverstrekker.
Geert Brinksma 20 okt 2004
Abonnementje op de Nationale Hypotheek Databank misschien? Daar staan de voorwaarden van nagenoeg alle geldvestrekkers mbt boete contante waardeberekeningen opgenomen. Dit is geen uitspraak of ik het wel of niet eens ben met de manier van berekenen, echter zo onduidelijk als mijnheer Glas denkt of vindt dat het is, valt wel mee. Overigens heeft mijnheer Glas recentelijk al de publiciteit gehaald met zijn initiatief in het Algemeen Dagblad. In het betreffende artikel werd ook gerefereerd aan de overige activiteiten en verbintenissen van de heer Glas. Laten we het erop houden dat Robin Hood anno 21e eeuw ook commercieel is gaan denken.
21 okt 2004 Nieuws

Grijs kenteken alleen bij btw-nummer

Ondernemers die in aanmerking willen komen voor een grijs kenteken moeten in de toekomst met een btw-nummer kunnen aantonen dat ze recht hebben op het fiscale voordeel.
Berend Tooms 18 okt 2004
Hierdoor ontstaat wel een ongelijkheid tussen bedrijven met een BTW-nummer en die zonder kijk bijvoorbeeld naar onze bedrijfstak. Ik heb natuurlijk geen 4-wielaangedreven Jeep op een grijs kenteken nodig om een polis bij een klant te kunnen bezorgen, maar dat geldt vaak ook voor veel andere ondernemers die toevallig wel een BTW-nummer hebben en in hun vrije tijd wel fiscaal voordeling te hond naar het strand rijden. Misbruik gebruik oplossen door een dergelijke maatregel lukt dus maar gedeeltelijk.
10 jun 2003 Kennis

Overbedeling, onderbedeling

Fintool.nl 14 okt 2004
Het hangt ervan af waar de onderbedeling betrekking op had. Als dat de woning was, dan moet je het bedrag in principe inbrengen bij financiering van de nieuwe woning.
Henny Staat 14 okt 2004
de ex-echtgenote ontvangt een bedrag aan 40.000 wegens overbedeling dient dit bedrag VOLLEDIG te worden aangewend bij aanschaf van een andere woning i.v.m. de bijleenregeling? Henny Staat
21 feb 2012 Kennis

Papieren schenking

Ter besparing van toekomstige erfbelasting kan het voordelig zijn om jaarlijks schenkingen te doen tot het bedrag van de vrijstelling. Veel ouders willen echter nog niet daadwerkelijk afstand doen van hun vermogen. Een oplossing voor dit probleem is de papieren schenking (schuldigerkenning uit vrijgevigheid). Voor de besparing van erfbelasting moet wel jaarlijks 6 rente worden betaald. Dit laatste is per 1-1-2010 in de Successiewet vastgelegd.
Fintool.nl 15 sep 2004
Een verantwoorde uitwerking van uw vraagstelling vergt nogal wat. Dat zou het bestek van onze dienstverlening ver te buiten gaan. Vandaar dat wij ons tot enkele hoofdpunten beperken.

We bespreken twee situaties:

1 niet kiezen

- moeder moet het eigenwoningforfait over de volledige WOZ-waarde aangeven ook voor het deel waarvan zij slechts vruchtgebruik heeft.
- het vruchtgebruik op het spaargeld en de aandelen valt voor moeder in box
3 op basis van de vruchtgebruikwaarde
- het bloot eigendom van de kinderen valt voor hen in box 3 op basis van de blooteigendomswaarde
- dit geldt ook voor de blooteigendomswaarde van de woning in zekere zin dubbele heffing.

2 wel kiezen

- moeder geeft eigenwoningforfait aan over de volledige WOZ-waarde
- de kinderen wordt belast in box 3 voor de bloot eigendomswaarde
- de dubbele heffing t.a.v. de woning blijft vermeden
- in die zin klopt uw conclusie.

In beide gevallen vervalt het eigenwoningforfait met ingang van 2005, zoals u ook al constateert.
Martin Otten 14 sep 2004
Onlangs is mijn vader overleden die een “vruchtgebruiktestament met keuzelegaat” had. De huwelijksgemeenschap omvat een hypotheekvrij huis, spaargeld en aandelen waarde huis : spaargeld : aandelen is als W : W : 2W. Bij ons mijn moeder, 71 jaar en de 4 meerderjarige kinderen eerste bezoek aan de notaris, waarbij ik deze vroeg of keuzemogelijkheden voor mijn moeder fiscaal van invloed kunnen zijn, kreeg ik mijn bedenkingen toen het antwoord luidde: “Dit maakt helemaal niets uit. Zelf ben ik van mening dat dit wel degelijk uit kan maken.
Als ze niet kiest wordt ze voor de helft eigenaar van het huis, het spaargeld en een pakket aandelen terwijl de andere helft 5 eigenaren heeft.
Voor box 1 dient ze dan op te geven 68% van het EWF over de WOZ waarde. Zij valt in de tweede schijf en betaald 22,45% belasting hierover. Stel WOZ waarde is gelijk aan W, dan: 0.008*W*0.2245*0.68=0.00122W
Van haar eigen deel ½ *W spaargeld en ½ *2W aandelen bedraagt de VRH 0.012*1½ W = 0.018W
Over haar vruchtgebruik ½ *W spaargeld en ½ *2W aandelen bedraagt de VRH 0.012*1½ *W *0.36= 0.00648W
Totaal 0.0257W

Stel dat mijn moeder nu bijvoorbeeld voor het verdelen uit de huwelijksgemeenschap het huis en het spaargeld dat gezamenlijk dezelfde waarde heeft als de aandelen volledig kiest. Nu is mijn moeder volledig eigenaar van zowel het huis en het spaargeld, voor 36% eigenaar van de aandelen terwijl de kinderen ieder voor 16% eigenaar zijn van de aandelen.
Voor box 1 dient ze dan op te geven 100% van het EWF over de WOZ waarde. Zij valt in de tweede schijf en betaald 22,45% belasting hierover. Stel WOZ waarde is gelijk aan W, dan: 0.008*W*0.2245=0.00180W
Van haar spaargeld W bedraagt de VRH 0.012W
Over haar vruchtgebruik 2W aandelen bedraagt de VRH 0.012*2W *0.36= 0.00864W
Totaal 0.0224W

Een besparing van 0.0257W-0.0224W=0.0033W

Voor de inkomstenbelasting geldt dat vanaf 2005 een woning die vrij van hypotheek is geen eigenwoningforfait meer heeft. Dat betekent dat de situatie vanaf 2005 nog gunstiger gaat worden. De box 1 bedragen resp. 0.00122W en 0.00180W komen dan te vervallen. De besparing wordt dan 0.00384W

Klopt mijn redernatie zoals hierboven is geschetst of zie ik iets over het hoofd?

Mij moeder heeft te kennen gegeven dat ze bereid is omdat ze zich dit kan veroorloven om de kindsdelen uit te betalen en derhalve het vruchtgebruik niet te aanvaarden. Dit lijkt mij niet verstandig omdat de te betalen belasting dan fiks meer zal gaan worden.
Ook wil mijn moeder jaarlijks een belastingvrije schenking aan ons vieren doen in de hoop daarmee in de toekomst flink op successierecht te besparen. Ik zei haar dat ze met die ruim 4*4243=16972 niet ver komt. Gesteld dat haar vermogensaanwas 4% op jaarbasis is, dan krimpt haar vermogen niet maar groeit zelfs nog. Hier lijkt mij wijsheid om enkele jaren al is het maar op papier als moeder niet ineens grote bedragen uit handen kwijt wil de vrijstelling plus de limiet van de eerste schijf te schenken ca €25000 per kind en dan maar 5% schenkingsrecht te betalen. Of valt er met andere creativiteit te handelen?
21 jan 2013 Kennis

Herinvesteringsreserve

Fintool.nl 24 mei 2004
Dat klopt niet helemaal. Bij de herinvesteringsreserve wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmiddelen die over 10 jaar of meer worden afgeschreven zeg maar onroerend goed en andere bedrijfsmiddelen inventaris, auto's, machines etc.. Als het een bedrijfsmiddel wordt vervangen door een ander mag de boekwinst via de herinvesteringsreserve worden doorgeschoven naar het vervangende bedrijfsmiddel. Het is in principe niet mogelijk om boekwinsten met betrekking tot snel afschrijfbare bedrijfsmiddelen af te boeken van onroerend goed, tenzij sprake is van onteigeningssituaties.
Joop van Delden 23 mei 2004
De vervangingsresrve duurt 4 jaar. Men dient eenzelfde soort bedrijfsmiddel opnieuw aan te schaffen. De herinvesteringsreserve duurt 3 jaar. Daarbij is de eis van vervangend bedrijfsmiddel vervallen. De investering dient echter in een periode van maximaal 10 jaar te worden afgeschreven.

5 jun 2003 Kennis

Waardeoverdracht

Fintool.nl 20 apr 2004
Gebruikelijk is het om deze overigens lage kosten te laten voldoen door de werknemer. De verzekeringsmij moet hiervoor een aparte factuur versturen. De kosten mogen niet worden onttrokken uit het over te dragen pensioenkapitaal. In veel pensioenovereenkomsten is opgenomen dat de werkgever deze kosten voor zijn rekening neemt. Bij een individuele C-polis kan hier van afgeweken worden in voorkomende gevallen.
Berend Tooms 20 apr 2004
Is er in het kader van de waardeoverdracht een bepaling waaruit te herleiden is wie opdraait voor de kosten van waardeoverdracht? Soms zie je daar wel iets van terug en heel vaak doorgaans ook niet.
Getoond 9011 tot 9020 van 9020. Er zijn meer pagina's.
 

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.